สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวพนัชกร  สกุลเพชร
 
1. นางธนาวดี  เจริญศิริ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันทร์อ่อน
2. เด็กชายศุภชัย  อวนมาก
 
1. นางสุพรรณี  ซื่อสัตย์
2. นายวันเฉลิม  โคลิตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุพรรณา  จำปาวะดี
 
1. นางประทุม  แทวกระโทก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวธนพร  ตั้งไว้รัมย์
2. นางสาวธัญยพร  ตั้งไว้รัมย์
3. นางสาววัลยา  ต่วนกระโทก
 
1. นางประทุม  แทวกระโทก
2. นางวสิธร  เอี่ยมละออ