สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ตู้ผาสุข
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวรสสุคนธ์  เหมือนสันเทียะ
 
1. นางชลลดา  เลิศสงคราม
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  จรสายออ
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรัญญา  สอนอินทร์
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
2. นางชลลดา  เลิศสงคราม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุภาภรณ์  มอญสันเทียะ
 
1. นางชลลดา  เลิศสงคราม