สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทองรังศรี
 
1. นายสามารถ  กบกลางดอน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  บำรุงนอก
 
1. นางสมฤทัย  อรรถธีระพงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริทิพย์  ลมัยพลกรัง
 
1. นางสมฤทัย  อรรถธีระพงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาววิรัชญา  มณฑา
 
1. นายสามารถ  กบกลางดอน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 -1 -    
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 -    
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยมคล
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดาวัลย์  ชูเกษม
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิติพร  ชนะภัย
2. เด็กหญิงราณี  จีมสันเทียะ
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
2. นางสาวกชกร  หวังมวนกลาง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวรัตนศิริ  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอารียา  ถูกจิต
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.25 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชมพูนุช  ขวัญสันเทียะ
2. นายวีระศักดิ์  หวินกำปัง
3. นางสาวอริสรา  นามกิง
 
1. นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินพัฒน์  สีแล
2. นางสาวผกามาศ  เปลี่ยนสันเทียะ
3. นางสาวยุพา  แปลนพิมาย
 
1. นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงชุติมา  หงษ์ทอง
2. เด็กชายทรงวุฒิ  กังสันเทียะ
 
1. นายปรีชา  สีม่วง
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายเจษฎา  เทดี
2. นางสาวโสภา  ดวงแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีม่วง
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติมา  อ้นสันเทียะ
2. เด็กชายธนกร  บุญทอง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยภา
 
1. นายโอภาส  พูดขุนทด
2. นางณัฐกานต์  ทองมาก
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณษา  ผมงาม
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวนุชนภา  ปิลไล
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงทัศมาลี  งีสันเทียะ
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.25 ทอง 6 1. นางสาวเบญจรินทร์  แก่นใส
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 4 1. นางสาวจรินพร  เจ็กนอก
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษบากร  จันทร์ฝั้น
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาววรรณศิริ  สมวงค์
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ตู้ผาสุข
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวรสสุคนธ์  เหมือนสันเทียะ
 
1. นางชลลดา  เลิศสงคราม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  จรสายออ
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรัญญา  สอนอินทร์
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
2. นางชลลดา  เลิศสงคราม
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นางสาวสุภาภรณ์  มอญสันเทียะ
 
1. นางชลลดา  เลิศสงคราม