สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ตู้ผาสุข
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  จรสายออ
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ