สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวุฒิชัย  ไชยมคล
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 6 1. นางสาวสุดาวัลย์  ชูเกษม
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 11 1. นางสาวรัตนศิริ  แจ้งสันเทียะ
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 9 1. นางสาวอารียา  ถูกจิต
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 10.25 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชมพูนุช  ขวัญสันเทียะ
2. นายวีระศักดิ์  หวินกำปัง
3. นางสาวอริสรา  นามกิง
 
1. นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 22.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ตู้ผาสุข
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 52.8 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงศิโรรัตน์  แซ่อึ้ง
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายฉัตรชัย  จรสายออ
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ