สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสิริทิพย์  ลมัยพลกรัง
 
1. นางสมฤทัย  อรรถธีระพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นางสาววิรัชญา  มณฑา
 
1. นายสามารถ  กบกลางดอน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิติพร  ชนะภัย
2. เด็กหญิงราณี  จีมสันเทียะ
 
1. นางสาวสมจิตร  หงษ์ษา
2. นางสาวกชกร  หวังมวนกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินพัฒน์  สีแล
2. นางสาวผกามาศ  เปลี่ยนสันเทียะ
3. นางสาวยุพา  แปลนพิมาย
 
1. นางสาวณัฏฐณัชชา  ภูมามอบ
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายเจษฎา  เทดี
2. นางสาวโสภา  ดวงแก้ว
 
1. นายปรีชา  สีม่วง
2. นางสาวสุภาพร  ใจกล้า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณษา  ผมงาม
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 8 1. นางสาวนุชนภา  ปิลไล
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุษบากร  จันทร์ฝั้น
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน 6 1. นางสาววรรณศิริ  สมวงค์
 
1. นายพีรวัส  ธนาตย์ทวีปัญญา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวรสสุคนธ์  เหมือนสันเทียะ
 
1. นางชลลดา  เลิศสงคราม
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พิงสันเทียะ
2. เด็กหญิงอรัญญา  สอนอินทร์
 
1. นางสาวศิริพร  ชาญเจริญ
2. นางชลลดา  เลิศสงคราม