สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรนภา  ผันสำโรง
2. นางสาวสุกัญญา  ชายครบุรี
 
1. นางสาวนงนุข  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  ผันสำโรง
2. นางสาวสุกัญญา  ชายครบุรี
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ถมครบุรี
2. เด็กชายวชิรากรณ์  สายเครื่อง
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  หมอกครบุรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กรีเกษม
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาวดี  แคนคง
2. นางสาวเกตติกา  แก่นกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง