สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวริสรา  กล่ำพันธ์ดี
 
1. นายทนงศักดิ์  หวานกระโทก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงภูษิตา  นวลมะรัง
 
1. นายทนงศักดิ์  หวานกระโทก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณิชา  พันโคกกรวด
2. เด็กชายธนกฤต  รวมครบุรี
 
1. นายทนงศักดิ์  หวานกระโทก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นางสาวบุญญรัตน์  งบกระโทก
 
1. นายภิญโญ  แก้วชูทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาชินี  เบญจวลี
 
1. นายประเสริฐ  กลอนครบุรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทิวากร  บอนสันเทียะ
2. นายสุรเดช  จันทร์สำโรง
3. นายอัษฎาวุธ  ยศสูงเนิน
 
1. นายประเสริฐ  กลอนครบุรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  กรีเกษม
2. นายกฤษณะ  ไส้กระโทก
3. นายกฤษณะ  จีนสำโรง
4. เด็กหญิงกานติมา   หมากกลาง
5. นายฆีฎพันธ์  โหวดครบุรี
6. นางสาวจัตุราภรณ์  ฝ่ายครบุรี
7. นางสาวจุฑารัตน์  ผังฉิมพลี
8. เด็กหญิงชนวีร์   ฉิ่งสระน้อย
9. นายชนะเลิศ  อยู่กระโทก
10. นายชาลิสา  กลิ่นดอนวนากูล
11. เด็กชายชินวัตร์  โรดดอน
12. นายฐิติพงศ์  พงษ์ไทย
13. นางสาวณัฐกานต์   คมสระน้อย
14. เด็กหญิงทิฆัมพร  พิมพ์ทอง
15. นายธนวุฒิ  ศิริพัชราวงศ์
16. นายธารีย์  ยอดครบุรี
17. นายธีรภัทร  จักษุมาตร
18. เด็กหญิงนลินนิภา   มินพิมาย
19. เด็กหญิงนันทิชา   ฮอกระโทก
20. นายบูรพา  ชาวบุตดี
21. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   โชนกระโทก
22. นายปารเมศ  ฉิมครบุรี
23. นายพงศกร  ไต่ครบุรี
24. เด็กหญิงพรพรรณ  มูลสิน
25. เด็กหญิงพิยดา   ช่วงโชติ
26. เด็กหญิงภคพร   ภูมิชนะจิต
27. เด็กชายวิริยะ  โฉมนก
28. เด็กหญิงวิสสุตา   เดชครบุรี
29. นายศิขรินทร์  พรประดับพงษ์
30. เด็กหญิงสายรุ้ง  พิพิทรอด
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อาบครุบรี
32. เด็กหญิงสุกัญญา   ยันสำโรง
33. เด็กหญิงสุภาวิตา   ชุนครบุรี
34. เด็กหญิงสุวพัชร   กาสินครบุรี
35. นายเลิศฤทธิ์  หลาแก้ว
36. เด็กหญิงแก้วกมล   ผันสำโรง
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
2. นายวายุ  มาระสูตร
3. นายธรรม์นรินทร  พร่องครบุรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพรนภา  ผันสำโรง
2. นางสาวสุกัญญา  ชายครบุรี
 
1. นางสาวนงนุข  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  ผันสำโรง
2. นางสาวสุกัญญา  ชายครบุรี
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ถมครบุรี
2. เด็กชายวชิรากรณ์  สายเครื่อง
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญธิดา  หมอกครบุรี
2. เด็กชายปิยะพงษ์  กรีเกษม
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุภาวดี  แคนคง
2. นางสาวเกตติกา  แก่นกระโทก
 
1. นางสาวนงนุช  อินทรกำแหง
2. นายนิพนธ์  ซาสำโรง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  แซ่กลาง
2. เด็กหญิงปุณยาพร  คามรักษ์
3. เด็กชายภาคิน  โจทย์ครบุรี
4. เด็กหญิงมันฑนา  ต่วนกระโทก
5. เด็กหญิงสิรภัทร  ทองสุ
6. เด็กหญิงสุเชาวดี  แช่มช้อย
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
2. นางธันยชนก  แก้วอำไพ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติญาภรณ์  จ่อยครบุรี
2. นางสาวจันทมาศ  ชุมกระโทก
3. นายธนากร  ไชยขุนทด
4. นายธีรภัทร  ถาดครบุรี
5. นางสาวนิสา  แซดกระโทก
6. นางสาวสุดารัตน์  งอมกระโทก
 
1. นางอรุนณี  กินกิ่ง
2. นางธันยชนก  แก้วอำไพ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  หมอกครบุรี
2. เด็กหญิงพณิตา  แชกระโทก
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อาบครบุรี
 
1. นายธีรพร  เดชะเวทย์วิเศษ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนครินทร์  พิมพ์ครบุรี
2. นางสาวมุชิตา  อ๊อดจังหรีด
3. นางสาวอริสา  จุลสำโรง
 
1. นายธีรพร  เดชะเวทย์วิเศษ