สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านใหญ่พิทยาคม สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  กรีเกษม
2. นายกฤษณะ  ไส้กระโทก
3. นายกฤษณะ  จีนสำโรง
4. เด็กหญิงกานติมา   หมากกลาง
5. นายฆีฎพันธ์  โหวดครบุรี
6. นางสาวจัตุราภรณ์  ฝ่ายครบุรี
7. นางสาวจุฑารัตน์  ผังฉิมพลี
8. เด็กหญิงชนวีร์   ฉิ่งสระน้อย
9. นายชนะเลิศ  อยู่กระโทก
10. นายชาลิสา  กลิ่นดอนวนากูล
11. เด็กชายชินวัตร์  โรดดอน
12. นายฐิติพงศ์  พงษ์ไทย
13. นางสาวณัฐกานต์   คมสระน้อย
14. เด็กหญิงทิฆัมพร  พิมพ์ทอง
15. นายธนวุฒิ  ศิริพัชราวงศ์
16. นายธารีย์  ยอดครบุรี
17. นายธีรภัทร  จักษุมาตร
18. เด็กหญิงนลินนิภา   มินพิมาย
19. เด็กหญิงนันทิชา   ฮอกระโทก
20. นายบูรพา  ชาวบุตดี
21. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   โชนกระโทก
22. นายปารเมศ  ฉิมครบุรี
23. นายพงศกร  ไต่ครบุรี
24. เด็กหญิงพรพรรณ  มูลสิน
25. เด็กหญิงพิยดา   ช่วงโชติ
26. เด็กหญิงภคพร   ภูมิชนะจิต
27. เด็กชายวิริยะ  โฉมนก
28. เด็กหญิงวิสสุตา   เดชครบุรี
29. นายศิขรินทร์  พรประดับพงษ์
30. เด็กหญิงสายรุ้ง  พิพิทรอด
31. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อาบครุบรี
32. เด็กหญิงสุกัญญา   ยันสำโรง
33. เด็กหญิงสุภาวิตา   ชุนครบุรี
34. เด็กหญิงสุวพัชร   กาสินครบุรี
35. นายเลิศฤทธิ์  หลาแก้ว
36. เด็กหญิงแก้วกมล   ผันสำโรง
 
1. นายเอกภพ  แป้นขำ
2. นายวายุ  มาระสูตร
3. นายธรรม์นรินทร  พร่องครบุรี