สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวนัย  หาญนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ด่านเสลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราลี  ศรีผาง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เลือดไทย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ้งไพร
3. เด็กชายณรงค์ชัย  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขชาติ
6. เด็กหญิงวราลี  ศรีผาง
7. เด็กชายอดิศร  สนสังข์
8. เด็กชายเขษมศักดิ์  กว้างนอก
9. เด็กชายเทอดศักดิ์  มาตรนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
2. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
3. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน