สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิมา  ทาหาร
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมภู่  ดีสวน
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวจีรนันท์  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัฐริชา  วอนอก
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวธรรมจิตรา  พันธ์นาเหนือ
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญนอก
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิยาดา  ศรีนอก
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายสุรเดช  กุลนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  เอกบุตร
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชนภักดี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศนอก
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิรมล  ทองวิไล
2. นางสาวภาวิณี  เอกรักษา
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
2. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสวนมอญ
2. เด็กหญิงอนัญญา  วีระปิด
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยูฟ่า  ยุทธกลาง
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปณิตา  คล่องจิต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐพงค์  ริทธิมาร
 
1. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  หวังคละกลาง
2. เด็กชายภาคิน  โพธิ์เหลือง
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
2. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิภพ  วอนอก
2. นายวิทยา  แท่นนอก
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
2. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ร่าเริง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายพิเชษฐ์  เลี่ยมกลาง
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  ชอบมาก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์รัตน์
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาววิภา  เทศชัยภูมิ
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกพจน์  บุญแก้ว
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ชามัย
2. เด็กหญิงกนกกร  สมรฤทธิ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันขะ
 
1. นางสาวนุจเนตร  อินธิดา
2. นางอุไรวรรณ  วอกลาง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  อินทสร
2. นายธนากร  ภูนามมา
3. นางสาวสิลิลทิพย์  แสนกลาง
 
1. นางสาวราตรี  หาญนอก
2. นางอรทัย  นันกระโทก
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 6 1. นางสาวนิตยา  ศูนย์กลาง
2. นางสาวรัชนีกร  บำรุงนา
3. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
2. นางจณิสตา  ประทัง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราทิพย์  อุดนอก
2. นางสาวศิริวรรณ  สืบนุช
3. นางสาวเกวลี  ประพันธุ์อนุรักษ์
 
1. นางอรทัย  นันกกระโทก
2. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชาฉัตร  ฉัตรมนัสกุล
2. เด็กหญิงณัฐทริกา  เหลื่อมกลาง
3. เด็กหญิงเบญญาพร  นวมโคกสูง
 
1. นางจณิสตา  ประทัง
2. นางสาวสุกัญญา  จันที
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.67 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  สำโลงลุน
2. นางสาวณัฐฐาพร  ยอดญาติไทย
3. นางสาวอนิตยา  ปานสาลี
 
1. นางจณิสตา  ประทัง
2. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  ศรีธรรม
2. นางสาวสุมิตรา  ทานอก
 
1. นางสาวราตรี  หาญนอก
2. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.12 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  ก่องนอก
2. เด็กชายศิริโชค  หอกกิ่ง
 
1. นางอุไรวรรณ  วอกลาง
2. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติกุล  กุลพรมราช
2. เด็กชายธิติพงษ์  สำโลงลุน
 
1. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
2. นางอุไรวรรณ  วอกลาง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  มณีเนตร์
2. นายทวีป  สังข์เลขา
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิรินอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์  พันธ์วิริยะกุล
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวธนาภรณ์  นอกพุดซา
2. นางสาวธันย์ชนก  แสงหิรัญ
3. นางสาวนริศรา  หวังแอบกลาง
4. นางสาวภาวิณี  แจ้งไพร
5. นางสาววรานุช  ทองสาย
 
1. นางลัดดา  เพียนอก
2. นายไพสิน  นันทาวงค์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญสันเทียะ
2. เด็กหญิงธีรกานต์  กลอนจันอัด
3. เด็กหญิงพาฝัน  ผงนอก
4. เด็กหญิงพิชญา  ประเขียว
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ลายนอก
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองนอก
2. นางสาวณัฏติยา  จันละคร
3. นางสาวปัทฐมาภรณ์  ดีเม้น
4. นางสาวพิยดา  พุ่มนอก
5. นางสาวสุกัญญา  ป่าตาล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ไวยจรี
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เลขนอก
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองอยู่
2. เด็กชายสนธยา  บุญสงค์
 
1. นายไพสิน  นันทาวงค์
2. นางลัดดา  เพียนอก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจิรัฐิพร  จันทร์กอง
2. นายพันธุ์คีรินทร์  โพธิ์นอก
 
1. นายไพสิน  นันทาวงค์
2. นางลัดดา  เพียนอก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราวรรณ  เสตา
2. นางสาวชลลดา  แสงสว่างวงศ์
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  โกสุม
4. เด็กหญิงพิจิตรา  อาญาเมือง
5. นางสาววราภรณ์  แก้วนิยม
6. เด็กหญิงวันสิริ  ปั่นกลาง
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ระหาญนอก
8. นางสาวสุภาภรณ์  เทพาฤทธิ์
9. เด็กหญิงอธิพร  เสริมกำปัง
10. เด็กหญิงเนตรทราย  เกลี้ยงหอม
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางขวัญฤทัย  ทวีเสริญมีเหง้า
3. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หาญณรงค์
2. นางสาวชนัญชิดา  คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อุดมนอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โม้อ่อน
5. เด็กชายธินราช  แท่นนอก
6. เด็กชายปฏิภาณ  เหมหงส์
7. เด็กหญิงประภาสินี  หวังเสียวกลาง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตอนนอก
9. เด็กหญิงปานดวงใจ  ประอันทัง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไทยแท้
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
3. นายอดิศักดิ์  ประกิคะ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  เก่งนอก
2. เด็กชายจิรครินทร์  กิ่งนอก
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรดา  พึ่งจันดุม
2. นางสาวอรวรรณษา  รานอก
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุภัทโรบล
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพวงผกา  ไกรมะเริง
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ขันชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอังคณา  หมื่นเร็ว
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวนัย  หาญนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ด่านเสลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราลี  ศรีผาง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เลือดไทย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ้งไพร
3. เด็กชายณรงค์ชัย  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขชาติ
6. เด็กหญิงวราลี  ศรีผาง
7. เด็กชายอดิศร  สนสังข์
8. เด็กชายเขษมศักดิ์  กว้างนอก
9. เด็กชายเทอดศักดิ์  มาตรนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
2. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
3. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิชา  พลซ้าย
2. นางสาวปรารถนา  รานอก
3. นางสาวปาริชาติ  จันทิตา
4. นางสาวภาพร  ลายนอก
5. นางสาวมัทนา  อาดำ
6. นางสาววาสิตา  โสภา
7. นางสาวสกาว  วงค์คำลือ
8. นางสาวอมรา  อินทรเสนา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนุช  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงปรารวี  ฤทธิ์วิชัย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรประไพ
4. เด็กหญิงลลิตา  ตาแสงโว
5. เด็กหญิงวรรณภา  เทพนอก
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญนอก
7. เด็กหญิงอภัชญา  แจ่นประโคน
8. เด็กหญิงเกตุมณี  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาภใหญ่
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 4 1. นายธันวา  ทองโชติ
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกายฝัน  นามวาท
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  สีเนย์
2. นายจิรยุทธ  สุขนิล
3. นายจุลพงษ์  สุขนิล
4. นางสาวชนิดา  ทานอก
5. นางสาวทรรศญานีย์  อาพัดนอก
6. นางสาวพิยดา  เงินอุดม
7. นางสาวภัทร์ธระพร  เพียนอก
8. นายยุทธศาสตร์  แท่นนอก
9. นางสาวสิริมา  อุตส่าห์
10. นายเจษฎากร  สุขนิล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
3. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 50.07 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลยราษฎร์
2. เด็กหญิงตะวัน  คงสมพร
3. เด็กหญิงรสิตา  เขตสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิรินภา  ทานอก
5. เด็กหญิงสลิลรัตน์  แสนกลาง
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ดวดไธสง
2. นายณัฐวัช  เปรมศิริวงศ์
3. นายธนาวุฒิ  โพธิ์นอก
4. นางสาววชิราภรณ์  ทำดี
5. นางสาวสุวนันท์  พิมพ์สา
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวตะวันฉาย  ปลั่งกลาง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ศิริวัฒน์
3. นางสาวสุพรรษา  ดาราคำ
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
2. นางสาวเพชรี  ภูแสงศรี
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตธรรม  เหมพันธุ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  นิยมพันธ์
 
1. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวราวุฒิ  เครือรัตน์
2. นายสราวุฒิ  สุมารินทร์
 
1. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพันธ์  แจ้งไพร
2. นางสาวอินธิราทิพย์  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันว์รวี  การบรรจง
2. เด็กหญิงไพลิน  วาไชยศรี
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายพีรวัส  กว้างนอก
2. นางสาวสุชาดา  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  อือนอก
2. เด็กชายศิวพล  เพชรสุริยา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แช่มช้อย
 
1. นายประดับ  ศิริปัญญา
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายครรชิต  เทพาฤทธิ์
2. นายพงษ์บดินทร์  มัคครมย์
3. นายวัฒนา  เลิศขุนทด
 
1. นายประดับ  ศิริปัญญา
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรารัตน์  ทานอก
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  ปราบนอก
3. นางสาวฉัตรมณี  ฟุ้งสุข
4. นางสาวปาริชาติ  โกสุม
5. นางสาวสุกัญญา  หาญนอก
6. นางสาวโยษิตา  คงมงคล
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
2. นางสาวบุญญารัตน์  ตลอดไธสง
3. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวันรุ่ง  นุเคราะห์กัน
2. นางสาวธมลวรรณ  ยี่สันเทียะ
3. นางสาวพิศชาภรณ์  ฆ้องนอก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นามนอก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียนอก
3. เด็กหญิงเมทิณี  มานอก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  ศรีเกาะ
2. นางสาวชมพูนุช  ภารสถิตย์
3. นางสาวปณิตา  สิงห์ชัย
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิชา  ทานอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มโคกสูง
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจัสมิน  เผนโคกสูง
2. นางสาวศศิกานต์  แจ้งไพร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบรัก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
 
78 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎนรี  บุญเหลือ
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
79 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์