สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 50.07 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลยราษฎร์
2. เด็กหญิงตะวัน  คงสมพร
3. เด็กหญิงรสิตา  เขตสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิรินภา  ทานอก
5. เด็กหญิงสลิลรัตน์  แสนกลาง
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ดวดไธสง
2. นายณัฐวัช  เปรมศิริวงศ์
3. นายธนาวุฒิ  โพธิ์นอก
4. นางสาววชิราภรณ์  ทำดี
5. นางสาวสุวนันท์  พิมพ์สา
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด