สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงปณิตา  คล่องจิต
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม 4 1. นายณัฐพงค์  ริทธิมาร
 
1. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  หวังคละกลาง
2. เด็กชายภาคิน  โพธิ์เหลือง
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
2. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นายพิเชษฐ์  เลี่ยมกลาง
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ชามัย
2. เด็กหญิงกนกกร  สมรฤทธิ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันขะ
 
1. นางสาวนุจเนตร  อินธิดา
2. นางอุไรวรรณ  วอกลาง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 45.33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก  อินทสร
2. นายธนากร  ภูนามมา
3. นางสาวสิลิลทิพย์  แสนกลาง
 
1. นางสาวราตรี  หาญนอก
2. นางอรทัย  นันกระโทก
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 4 1. นายธันวา  ทองโชติ
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 50.07 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลยราษฎร์
2. เด็กหญิงตะวัน  คงสมพร
3. เด็กหญิงรสิตา  เขตสันเทียะ
4. เด็กหญิงศิรินภา  ทานอก
5. เด็กหญิงสลิลรัตน์  แสนกลาง
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวชลธิชา  ดวดไธสง
2. นายณัฐวัช  เปรมศิริวงศ์
3. นายธนาวุฒิ  โพธิ์นอก
4. นางสาววชิราภรณ์  ทำดี
5. นางสาวสุวนันท์  พิมพ์สา
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด