สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนัฐริชา  วอนอก
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวธรรมจิตรา  พันธ์นาเหนือ
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกพจน์  บุญแก้ว
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.12 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณวุฒิ  ก่องนอก
2. เด็กชายศิริโชค  หอกกิ่ง
 
1. นางอุไรวรรณ  วอกลาง
2. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทองอยู่
2. เด็กชายสนธยา  บุญสงค์
 
1. นายไพสิน  นันทาวงค์
2. นางลัดดา  เพียนอก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกัญจน์อมล  เก่งนอก
2. เด็กชายจิรครินทร์  กิ่งนอก
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  เลือดไทย
2. เด็กหญิงชมพูนุช  แจ้งไพร
3. เด็กชายณรงค์ชัย  โพธิ์นอก
4. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
5. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขชาติ
6. เด็กหญิงวราลี  ศรีผาง
7. เด็กชายอดิศร  สนสังข์
8. เด็กชายเขษมศักดิ์  กว้างนอก
9. เด็กชายเทอดศักดิ์  มาตรนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
2. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
3. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันว์รวี  การบรรจง
2. เด็กหญิงไพลิน  วาไชยศรี
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก