สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวจีรนันท์  ศิริวัฒน์
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิยาดา  ศรีนอก
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนัดดา  เอกบุตร
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คำสวนมอญ
2. เด็กหญิงอนัญญา  วีระปิด
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิภพ  วอนอก
2. นายวิทยา  แท่นนอก
 
1. นางสาวสมจิตร  ตูมนอก
2. นายอิทธิ  ติ๊ดหนู
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 6 1. นางสาวนิตยา  ศูนย์กลาง
2. นางสาวรัชนีกร  บำรุงนา
3. นางสาวอาทิตยา  โพธิ์นอก
 
1. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
2. นางจณิสตา  ประทัง
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนราทิพย์  อุดนอก
2. นางสาวศิริวรรณ  สืบนุช
3. นางสาวเกวลี  ประพันธุ์อนุรักษ์
 
1. นางอรทัย  นันกกระโทก
2. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชาฉัตร  ฉัตรมนัสกุล
2. เด็กหญิงณัฐทริกา  เหลื่อมกลาง
3. เด็กหญิงเบญญาพร  นวมโคกสูง
 
1. นางจณิสตา  ประทัง
2. นางสาวสุกัญญา  จันที
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  ศรีธรรม
2. นางสาวสุมิตรา  ทานอก
 
1. นางสาวราตรี  หาญนอก
2. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิติกุล  กุลพรมราช
2. เด็กชายธิติพงษ์  สำโลงลุน
 
1. นางสาวสร้อยทิพย์  จูงกลาง
2. นางอุไรวรรณ  วอกลาง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวจิรัฐิพร  จันทร์กอง
2. นายพันธุ์คีรินทร์  โพธิ์นอก
 
1. นายไพสิน  นันทาวงค์
2. นางลัดดา  เพียนอก
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  หาญณรงค์
2. นางสาวชนัญชิดา  คำสิงห์นอก
3. เด็กหญิงณัฐชยา  อุดมนอก
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  โม้อ่อน
5. เด็กชายธินราช  แท่นนอก
6. เด็กชายปฏิภาณ  เหมหงส์
7. เด็กหญิงประภาสินี  หวังเสียวกลาง
8. เด็กหญิงปวันรัตน์  ตอนนอก
9. เด็กหญิงปานดวงใจ  ประอันทัง
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ไทยแท้
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
3. นายอดิศักดิ์  ประกิคะ
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิรดา  พึ่งจันดุม
2. นางสาวอรวรรณษา  รานอก
 
1. นายมนตรี  มาปะเม
2. นายศิริชัย  สิงห์ทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภานันท์  สบายใจ
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราลี  ศรีผาง
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวตะวันฉาย  ปลั่งกลาง
2. นางสาวปรียาภรณ์  ศิริวัฒน์
3. นางสาวสุพรรษา  ดาราคำ
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
2. นางสาวเพชรี  ภูแสงศรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ 1. นายวราวุฒิ  เครือรัตน์
2. นายสราวุฒิ  สุมารินทร์
 
1. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายพีรวัส  กว้างนอก
2. นางสาวสุชาดา  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก