สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  สีเนย์
2. นายจิรยุทธ  สุขนิล
3. นายจุลพงษ์  สุขนิล
4. นางสาวชนิดา  ทานอก
5. นางสาวทรรศญานีย์  อาพัดนอก
6. นางสาวพิยดา  เงินอุดม
7. นางสาวภัทร์ธระพร  เพียนอก
8. นายยุทธศาสตร์  แท่นนอก
9. นางสาวสิริมา  อุตส่าห์
10. นายเจษฎากร  สุขนิล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
3. นางชนากานต์  ไวยขุนทด