สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิมา  ทาหาร
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชมภู่  ดีสวน
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  หาญนอก
 
1. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายสุรเดช  กุลนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ชนภักดี
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศนอก
 
1. นางศศิธร  มาตทะวงษ์
2. นางสาวสุนีย์  แนวดี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิรมล  ทองวิไล
2. นางสาวภาวิณี  เอกรักษา
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
2. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวยูฟ่า  ยุทธกลาง
 
1. นางสาวอรฤดี  ผู้นอก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ร่าเริง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  สักใส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงจันทร์
2. เด็กชายธีรเดช  ชอบมาก
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
2. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจารุวรรณ  พิมพ์รัตน์
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีขวาชัย
 
1. นายเฉลิมเกียรติ  เสริมเปล่งศรี
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 92 ทอง 5 1. นางสาววิภา  เทศชัยภูมิ
 
1. นายภูมิพิสิษฐ์พงศ์  วงศ์ประพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.67 ทอง 5 1. นางสาวกนกวรรณ  สำโลงลุน
2. นางสาวณัฐฐาพร  ยอดญาติไทย
3. นางสาวอนิตยา  ปานสาลี
 
1. นางจณิสตา  ประทัง
2. นางสาวกานต์กนิษฐ์  พรมไพร
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายขจรศักดิ์  มณีเนตร์
2. นายทวีป  สังข์เลขา
3. นายเกรียงศักดิ์  ศิรินอก
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  การปลูก
2. ว่าที่ร้อยเอกพงศ์วัฒน์  พันธ์วิริยะกุล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 5 1. นางสาวธนาภรณ์  นอกพุดซา
2. นางสาวธันย์ชนก  แสงหิรัญ
3. นางสาวนริศรา  หวังแอบกลาง
4. นางสาวภาวิณี  แจ้งไพร
5. นางสาววรานุช  ทองสาย
 
1. นางลัดดา  เพียนอก
2. นายไพสิน  นันทาวงค์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญสันเทียะ
2. เด็กหญิงธีรกานต์  กลอนจันอัด
3. เด็กหญิงพาฝัน  ผงนอก
4. เด็กหญิงพิชญา  ประเขียว
5. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ลายนอก
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกันยารัตน์  ทองนอก
2. นางสาวณัฏติยา  จันละคร
3. นางสาวปัทฐมาภรณ์  ดีเม้น
4. นางสาวพิยดา  พุ่มนอก
5. นางสาวสุกัญญา  ป่าตาล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติคุณ  ไวยจรี
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  เลขนอก
 
1. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราวรรณ  เสตา
2. นางสาวชลลดา  แสงสว่างวงศ์
3. เด็กหญิงปรียารัตน์  โกสุม
4. เด็กหญิงพิจิตรา  อาญาเมือง
5. นางสาววราภรณ์  แก้วนิยม
6. เด็กหญิงวันสิริ  ปั่นกลาง
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ระหาญนอก
8. นางสาวสุภาภรณ์  เทพาฤทธิ์
9. เด็กหญิงอธิพร  เสริมกำปัง
10. เด็กหญิงเนตรทราย  เกลี้ยงหอม
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางขวัญฤทัย  ทวีเสริญมีเหง้า
3. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุภัทโรบล
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพวงผกา  ไกรมะเริง
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ขันชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอังคณา  หมื่นเร็ว
 
1. นางสาวสุนิษา  กลิ่นศรีสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภูวนัย  หาญนอก
 
1. นายรัชชานนท์  บุญกลาง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ด่านเสลา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐธิชา  พลซ้าย
2. นางสาวปรารถนา  รานอก
3. นางสาวปาริชาติ  จันทิตา
4. นางสาวภาพร  ลายนอก
5. นางสาวมัทนา  อาดำ
6. นางสาววาสิตา  โสภา
7. นางสาวสกาว  วงค์คำลือ
8. นางสาวอมรา  อินทรเสนา
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนุช  คำสิงห์นอก
2. เด็กหญิงปรารวี  ฤทธิ์วิชัย
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรประไพ
4. เด็กหญิงลลิตา  ตาแสงโว
5. เด็กหญิงวรรณภา  เทพนอก
6. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  หาญนอก
7. เด็กหญิงอภัชญา  แจ่นประโคน
8. เด็กหญิงเกตุมณี  ศรีทอง
 
1. นางสาวสุนันทา  ปิติทโน
2. นางสาวจตุพร  ลาภยิ่งยง
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพัตรา  ลาภใหญ่
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประกายฝัน  นามวาท
 
1. นายสุขุม  อินทรทะ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  สีเนย์
2. นายจิรยุทธ  สุขนิล
3. นายจุลพงษ์  สุขนิล
4. นางสาวชนิดา  ทานอก
5. นางสาวทรรศญานีย์  อาพัดนอก
6. นางสาวพิยดา  เงินอุดม
7. นางสาวภัทร์ธระพร  เพียนอก
8. นายยุทธศาสตร์  แท่นนอก
9. นางสาวสิริมา  อุตส่าห์
10. นายเจษฎากร  สุขนิล
 
1. นายชิษณุพงศ์  ทวีเสริญมีเหง้า
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
3. นางชนากานต์  ไวยขุนทด
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตธรรม  เหมพันธุ์
2. เด็กชายอนุพงศ์  นิยมพันธ์
 
1. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
2. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรพันธ์  แจ้งไพร
2. นางสาวอินธิราทิพย์  ขอใหญ่กลาง
 
1. นายฉัตรชัย  ฉัตรมนัสกุล
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  อือนอก
2. เด็กชายศิวพล  เพชรสุริยา
3. เด็กชายอนุวัฒน์  แช่มช้อย
 
1. นายประดับ  ศิริปัญญา
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายครรชิต  เทพาฤทธิ์
2. นายพงษ์บดินทร์  มัคครมย์
3. นายวัฒนา  เลิศขุนทด
 
1. นายประดับ  ศิริปัญญา
2. นายจักรกฤษ  ถนอมขวัญ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตรารัตน์  ทานอก
2. นางสาวจุฑาลักษณ์  ปราบนอก
3. นางสาวฉัตรมณี  ฟุ้งสุข
4. นางสาวปาริชาติ  โกสุม
5. นางสาวสุกัญญา  หาญนอก
6. นางสาวโยษิตา  คงมงคล
 
1. นางขวัญเรือน  ลาดนอก
2. นางสาวบุญญารัตน์  ตลอดไธสง
3. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวตะวันรุ่ง  นุเคราะห์กัน
2. นางสาวธมลวรรณ  ยี่สันเทียะ
3. นางสาวพิศชาภรณ์  ฆ้องนอก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  นามนอก
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพียนอก
3. เด็กหญิงเมทิณี  มานอก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางอุบล  แผลงนอก
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 88.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติมา  ศรีเกาะ
2. นางสาวชมพูนุช  ภารสถิตย์
3. นางสาวปณิตา  สิงห์ชัย
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิชา  ทานอก
2. เด็กหญิงชลธิชา  คำทะเนตร
3. เด็กหญิงอาภัสรา  แย้มโคกสูง
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจัสมิน  เผนโคกสูง
2. นางสาวศศิกานต์  แจ้งไพร
3. นางสาวศุภลักษณ์  ชอบรัก
 
1. นางกรรณิกา  กุลุพงษ์
2. นางสาววิรากานต์  นนกระโทก
 
42 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎนรี  บุญเหลือ
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์
 
43 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภาพร  เลขนอก
 
1. นางสาวลลิตา  ประสานศักดิ์