สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงพงษ์  ดวงไสว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แย้มศรี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
4. เด็กชายวรวุธ  เพชรตะกั่ว
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะรุรัมย์
 
1. นายประยงค์  วงษ์สา
2. นายพัชรพล  สูงแข็ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรัญญู  ปะการะถัง
 
1. นายประยงค์  วงษ์สา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. นางสาวพัชราภรณ์  แย้มศรี
 
1. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ตรุพิมาย
 
1. นายประยงค์  วงษ์สา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสนธยา  ครองไธสง
 
1. นางสาววรานุช  เพียตารัมย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เขื่อนหมั่น
 
1. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์