สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กชายธนภัทร  พวงเพ็ชร
2. เด็กหญิงธันยพร  แย้มศรี
 
1. นายสมพร  ประกอบเลิศ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  มาตุลี
 
1. นายสมพร  ประกอบเลิศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. นางสาวพัชราภา  เจริญภาพ
2. เด็กหญิงมนต์ธกาญ  ศรฤทธิ์
3. นางสาวมนัชนก  ภูแก้ว
4. นางสาววรณิกา  มุ่งงาม
5. นางสาววรัญญา  ชินหัวดง
 
1. นางปริศนา  จุมพลา
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติทัต  มาสืบชาติ
2. นายชวลิต  เกษศรี
3. นายณัฐวุฒิ  ศรฤทธิ์
4. เด็กหญิงนริศรา  สนธิสัมพันธ์
5. เด็กหญิงนิดานุช  ศรฤทธิ์
6. เด็กหญิงปภาวี  แย้มศรี
7. เด็กชายพินิจ  นามรักษา
8. เด็กชายวัชร  พาลี
9. เด็กหญิงศุภนุช  แย้มศรี
10. เด็กชายอภิวัฒน์   วงศ์งาม
 
1. นายประกาศิต  บุญที
2. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
3. นายสมพร  ประกอบเลิศ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   งามสว่างจิตร
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพลากร  ศรฤทธิ์
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูชิต  มะระดี
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  โนนุช
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายพิษณุ  ดวงไสว
 
1. นายอำนวย  เชื้อนิด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายผดุงพงษ์  ดวงไสว
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  แย้มศรี
3. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
4. เด็กชายวรวุธ  เพชรตะกั่ว
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  คะรุรัมย์
 
1. นายประยงค์  วงษ์สา
2. นายพัชรพล  สูงแข็ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายศรัญญู  ปะการะถัง
 
1. นายประยงค์  วงษ์สา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 7 1. นางสาวพัชราภรณ์  แย้มศรี
 
1. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิจิตรา  ตรุพิมาย
 
1. นายประยงค์  วงษ์สา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสนธยา  ครองไธสง
 
1. นางสาววรานุช  เพียตารัมย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เขื่อนหมั่น
 
1. นางสาววริษฐา  อดีตรัมย์
 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พงษ์นุรักษ์
 
1. นายประกาศิต  บุญที