สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุราณนอก
2. เด็กชายนวพล  โยพันดุง
3. เด็กหญิงอภิชญา  ใบโคกสูง
 
1. นายทนุสิทธิ์  ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวปวีณา  บำรุงพล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 27.79 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ชัยสา
2. เด็กชายอรรถชัย  สรสิทธิ์
 
1. นายทนุสิทธิ์  ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวปวีณา  บำรุงพล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 53.67 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินดาพร  สรสิทธิ์
3. เด็กชายมงคลชัย  ศรีมหาพรหม
4. เด็กหญิงยุวธิดา  ศรีมหาพรหม
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  แสนคำภูมี
 
1. นายวีระ  เปลี่ยมไธสง
2. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคันฉัตร  สรสิทธิ์
2. นางสาวสุมิตรา  โยพันดุง
 
1. นายวีระ  เปลี่ยมไธสง
2. นางสาวศิรินาท  ศรีเมือง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลฤดี  สีใส
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัชรพล  สรสิทธิ์
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 1. นายพรชัย  ธุระสุข
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ทัศน์เอี่ยม
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงเดิม
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 -    
11 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเขมิกา  พิผ่วนนอก
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิชาติ  ตันนอก
 
1. นายภัทรวัฒน์  บุวรวงศ์เสาร์แก้ว