สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสำพะเนียง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมลฤดี  สีใส
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 4 1. นายพรชัย  ธุระสุข
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คงเดิม
 
1. นางสาววริฎฐา  อ่อนลมูล