สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีโยธา
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิดายุ  กาบสันเทียะ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนำโชค  จิบสันเทียะ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เถาคำ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรนภา  มนทชาติ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงภคพร  กุมปรุ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณาพร  พรามสำโรง
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร