สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิมสอน
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 6 1. นางสาวปาริชาต  ยมสันเทียะ
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญใจ
2. นางสาวสุชาวดี  เมืองแสน
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
2. นางสาวอ้อมฤทัย  พาเกล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวประกายดาว  ผมหอม
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นายธีรภัทร์  บุญขุน
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกชกร  สุไสยา
2. นางสาวสุจินดา  วังสัน
3. นางสาวสุวรรณี  จงเจนกลาง
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
2. นายวรายุทธ  บุญวงค์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีโยธา
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิดายุ  กาบสันเทียะ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนำโชค  จิบสันเทียะ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เถาคำ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรนภา  มนทชาติ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงภคพร  กุมปรุ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรรณาพร  พรามสำโรง
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมนภา  ถัดพิมาย
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรภพ  ซื่อสัตย์
2. นายสกุลเดช  ขอทับกลาง
 
1. นายปริฉัตร  สัจจา
2. นายชยาพล  ความดี