สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านระเริง สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พิมสอน
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกชกร  สุไสยา
2. นางสาวสุจินดา  วังสัน
3. นางสาวสุวรรณี  จงเจนกลาง
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
2. นายวรายุทธ  บุญวงค์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเนตรนภา  มนทชาติ
 
1. นายณัฐกฤษ  มณีเนตร
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมนภา  ถัดพิมาย
 
1. นางสาวขนิษฐา  กินกิ่ง
 
5 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรภพ  ซื่อสัตย์
2. นายสกุลเดช  ขอทับกลาง
 
1. นายปริฉัตร  สัจจา
2. นายชยาพล  ความดี