สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสโรชา  กลพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปฐมาวดี  เทียนเทศ
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สุขขัง
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวรจนา  ชาติพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติมา  มุ่งชิดกลาง
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรยา  ควบพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญยนุช  แน่นพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 5 1. นางสาวลักษมี  สุขสุทธิ์
 
1. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 31.11 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายปริญญา  จันทง
2. เด็กชายอดินัยต์  คมพิมาย
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  ชนะศรี
2. เด็กชายสุภมรชัย  หลงพิมาย
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำดี
2. นางสาวชญานี  ชัยมงคล
3. นางสาวณริสสา  เก่าพิมาย
4. นางสาววิชุดา  ผลพิมาย
5. นางสาวอนัญญา  เทียนพิมาย
 
1. นางสมพิศ  ตุ้มนอก
2. นางสาวดารารัตน์  เย็นวัฒนา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โตพิมาย
2. เด็กชายอภิรักษ์  คบทองหลาง
 
1. นางสาวดารารัตน์  เย็นวัฒนา
2. นางอัมพร  เก่าพิมาย
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  โตไพร
2. นายวทัญญู  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวดารารัตน์  เย็นวัฒนา
2. นางอัมพร  เก่าพิมาย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 54.75 เข้าร่วม 10 1. นางสาวกัลยา  วารินทร์
 
1. นางอัมพร  เก่าพิมาย
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุธารินี  จันหอม
2. เด็กหญิงไอลดา  จันทร์ศรี
 
1. นายสมคิด  ทิชัย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปณิดา  จันทร์หอม
2. เด็กหญิงวิจิตตรา  เหล่ามา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คุ้มขัง
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
2. นางสมพิศ  ตุ้มนอก
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติกาญจน์  แสนพันธ์
2. นางสาวธันย์ชนก  สุขกำเนิด
3. นางสาววันเพ็ญ  เทียนพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณราวุฒิ  สระใครเสน
2. เด็กชายพีรพัฒน์  มุ่งแฝงกลาง
3. เด็กชายรพีภัทร   พันตะพจน์
 
1. นายวิทยา  อะเพื่อนรัมย์
2. นายพงศิรินทร์  เครื่องกลาง
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกร  เก่าพิมาย
2. นายปกรณ์  เวฬุวนารักษ์
3. นายปริวัตร  อินงาม
 
1. นายอัคราพงศ์  ตุงไธสง
2. นางสาวณัฐวิภา  พินิจมนตรี
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัชชานนท์  ช่างทองมะดัน
 
1. นางสาวธัญญ์ทิพา  กล้าหาญ