สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านประสุข สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวรจนา  ชาติพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบุญยนุช  แน่นพิมาย
 
1. นายอภิเดช   ผึ่งไธสง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรเดช  ชนะศรี
2. เด็กชายสุภมรชัย  หลงพิมาย
 
1. นางณัฐชานันท์  พูลแก้ว
2. นางฐิติภา  ผึ่งไธสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  โตพิมาย
2. เด็กชายอภิรักษ์  คบทองหลาง
 
1. นางสาวดารารัตน์  เย็นวัฒนา
2. นางอัมพร  เก่าพิมาย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวกาญจนา  โตไพร
2. นายวทัญญู  พุ่มจันทร์
 
1. นางสาวดารารัตน์  เย็นวัฒนา
2. นางอัมพร  เก่าพิมาย