สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นางสาวนฤมล  หาญทองหลาง
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอภิสรา  มาศไธสง
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวเวรุกา  โนรี
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนุชวรา  หมายดี
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธินี  สุดขำ
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเปียทิพย์  หาญทองหลาง
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. นายวศิน  ความเพียร
2. นางสาวสุพรรษา  ทวีไทย
 
1. นางเบญจมาศ  พวงมณี
2. นางสาวพัสตราภรณ์  เสนาบูรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวพิมลรัตน์  ทองเเหล็ก
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสุทธิดา  นาเจิมพลอย
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุทธิดา  ปัญญามูล
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนิธิกร  พูนอยู่
2. เด็กหญิงวรินทร  ทองไทย
 
1. นางอนงค์  ปีนะภา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธนภัทร  หงษ์ดี
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพรพิมล  เทียมทัน
 
1. นางสาวจันทร์ทิวา  เผือกมูล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสา  ประพล
 
1. นางสาวจันทร์ทิวา  เผือกมูล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวนฤมล  อ่อนสี
 
1. นางสาวจันทร์ทิวา  เผือกมูล
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  แย้มทองหลาง
 
1. นางสาวสุรัศวดี  สร้างนา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นายธนพนธ์  พันธ์นาค
2. นายปกรวัฒน์  ป้องพันธ์
 
1. นายอภิวัฒน์  แสนสระดี
2. นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วเก่ง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทุ่งนา
 
1. นายอภิวัฒน์  แสนสระดี
2. นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวดล  กะฉอดนอก
2. เด็กชายนัฐพล  เตชะ
 
1. นายอภิวัฒน์  แสนสระดี
2. นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน์