สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนยอ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวเมธินี  สุดขำ
 
1. นายวิชิต  จุ้ยพุทธา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 5 1. นายวศิน  ความเพียร
2. นางสาวสุพรรษา  ทวีไทย
 
1. นางเบญจมาศ  พวงมณี
2. นางสาวพัสตราภรณ์  เสนาบูรณ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นางสาวพิมลรัตน์  ทองเเหล็ก
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นายธนภัทร  หงษ์ดี
 
1. นายสุรศักดิ์  หมู่เพชร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวนฤมล  อ่อนสี
 
1. นางสาวจันทร์ทิวา  เผือกมูล
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายณัฐวุฒิ  แก้วเก่ง
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทุ่งนา
 
1. นายอภิวัฒน์  แสนสระดี
2. นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวดล  กะฉอดนอก
2. เด็กชายนัฐพล  เตชะ
 
1. นายอภิวัฒน์  แสนสระดี
2. นางสาวสุกัญญา  อมรดารารัตน์