สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พึ่งเทียน
2. เด็กชายจตุรภัทร   มากกลาง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์ขร
4. นางสาวจิราวรรณ   ขันแก้ว
5. เด็กชายชัยนาจ   เรืองจันเสน
6. เด็กหญิงดวงกมล  มาลัยแก้ว
7. นายธนพงศ์  ทองเข็ม
8. เด็กชายธราเทพ   กะนันตัง
9. นางสาวธัญสุดา   พิมพ์อินทร์
10. เด็กชายนวพล   ทาตาสุข
11. เด็กชายนัฐพงษ์   ดิษฐ์ผักแว่น
12. เด็กหญิงนิศาชล  มรกฏ
13. เด็กหญิงนุชวรา  เฉลานอก
14. เด็กชายปัญญารัตน์   จวนกลาง
15. เด็กชายปิยะพงษ์   โยธิคาร์
16. เด็กหญิงพลอยชมภู   ลมสูงเนิน
17. นางสาวมะลิวัลย์    พันธุ์ทอง
18. นายวรัญญู   หลงสุข
19. นางสาววิชญาพร   มุ่งแฝงกลาง
20. นางสาวศิริกันตา   มันบุรี
21. นายสมพล   บุญช่วย
22. เด็กหญิงสายฝน  ตรีวงศ์
23. เด็กชายอมร   ใจมนต์
24. นายอรรฆพร   ราชตราชู
25. นายอรรถชัย   คลองกระทา
26. เด็กชายอาทิตย์   ขุนภิรมย์
27. นางสาวอาริษษา   แม่นยำ
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  เจียสำราญ
29. เด็กหญิงแพรวนภา   ท้าวคำหลง
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวปพิชญา  จาตุรมหาเทวากุล
3. นายอภิรุจชวัลกร  บุตรศรี