สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงปรีญา  กล้าจอหอ
3. เด็กชายวีรภัทร  วิลัย
 
1. นางสาวนันทัชพร  จงปลื้มปิติ
2. นางสาวพิจักขณา  บัญญัติวงศ์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปณิดา  นามวงษ์
2. นางสาวปิยมาส  ทองอ่อน
3. นางสาวอรสา  คำภิรมย์
 
1. นางสาวนันทัชพร  จงปลื้มปิติ
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  กอสมานชัยกิจ