สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  เจริญสุข
2. เด็กชายนพกล  เผ่าทองสุข
3. เด็กหญิงพลอยชมภู   พรหมสวัสดิ์
 
1. นางนิตยา  ทวีพล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 7 1. นางสาวทีน่า  แบรนด์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  จูด้วง
3. นายอรรณพ  โหล่มกลาง
 
1. นางสาวสิริหล้า   หล้าคำ
2. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 38.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ลิ้นทะเล
 
1. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์