สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญสงคราม
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวแสนแก้ว  กล้าจอหอ
 
1. นางสาวฐิติมา  ม่วงศิลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลลิตา  มาจันทึก
 
1. นางสาวฐิติมา  ม่วงศิลา
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงปรารถนา  นวลพุดซา
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  ชนิดนอก
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  การินทร์
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นายสิรวิชฐ์  โคกสระน้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ลีจัตุรัส
2. นางสาวจุฑารัตน์  หมีกุล
3. นางสาวณฐมน  แฟสันเทียะ
 
1. นายสิรวิชฐ์  โคกสระน้อย
2. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดอนคา
2. เด็กหญิงดรุวรรณ  ขันธ์กระโทก
 
1. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
2. นายประจักษ์  ทองแจ่ม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวจิรนันท์  แจ้งจิต
 
1. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวอานิตยา  ขันเกาะ
 
1. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศิริเทพ
2. เด็กชายสิทธิภัทร  ภูอุทา
 
1. นายตระกูล  จันทวาส
2. นางสาวจิราวรรณ  วงศางาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวปนัสยา  นิยาทองหลาง
2. นายอนุรักษ์  ใบพลูทอง
 
1. นางสาวจิราวรรณ  วงศางาม
2. นายตระกูล  จันทวาส
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิรงค์รอง  คะแนนกลาง
2. เด็กหญิงสิราพร  คงชุมชื่น
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายนฤพนธ์  ชุมแวงวาปี
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มณี  ชวดชัยภูมิ
 
1. นางสาวสุนทรีลักษณ์  แทนสูงเนิน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายชินกร  พรานกลาง
2. นายณัฐวัฒน์  ขอบไชยแสง
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศิริโชคตระกูลชัย
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิริวรรณ  แสนกล
2. นางสาวอนงค์  พิกุลทิพย์
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศิริโชคตระกูลชัย
 
16 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทนา  ทุมทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  มาลัยแก้ว
3. นางสาวชไมพร  สิงขร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
2. นางทองใส  ยอดลี