สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  อภิฉัตรธราวัฒน์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ยอดลี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   จงรวยกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา   พงษ์เจริญ
3. เด็กหญิงวารีญา    ธรรมวารี
 
1. นางธัญญรัศม์  สะเทิงรัมย์
2. นางสาวสิริหล้า   หล้าคำ
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภณิดา  จงรวยกลาง
2. นายวิศรุต  มุ่งปั่นกลาง
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นายประจักษ์  ทองแจ่ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายยศกร  แก้วอำภัย
 
1. นายไกรสร  เสาร์ประโคน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรภัทร  แพงกิ่ง
2. เด็กชายปิ่นเพชร  แสนสวัสดิ์
3. เด็กชายภานุพงษ์  บัวระภา
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา  มณีเพ็ชร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกีรติ  ชั่งพรม
2. นายวันชัย  มูลกระโทก
3. นางสาววิจิตรา  คงชุ่มชื่น
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวสุพรรษา  มณีเพ็ชร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พึ่งเทียน
2. เด็กชายจตุรภัทร   มากกลาง
3. เด็กหญิงจิรัชญา  สิงห์ขร
4. นางสาวจิราวรรณ   ขันแก้ว
5. เด็กชายชัยนาจ   เรืองจันเสน
6. เด็กหญิงดวงกมล  มาลัยแก้ว
7. นายธนพงศ์  ทองเข็ม
8. เด็กชายธราเทพ   กะนันตัง
9. นางสาวธัญสุดา   พิมพ์อินทร์
10. เด็กชายนวพล   ทาตาสุข
11. เด็กชายนัฐพงษ์   ดิษฐ์ผักแว่น
12. เด็กหญิงนิศาชล  มรกฏ
13. เด็กหญิงนุชวรา  เฉลานอก
14. เด็กชายปัญญารัตน์   จวนกลาง
15. เด็กชายปิยะพงษ์   โยธิคาร์
16. เด็กหญิงพลอยชมภู   ลมสูงเนิน
17. นางสาวมะลิวัลย์    พันธุ์ทอง
18. นายวรัญญู   หลงสุข
19. นางสาววิชญาพร   มุ่งแฝงกลาง
20. นางสาวศิริกันตา   มันบุรี
21. นายสมพล   บุญช่วย
22. เด็กหญิงสายฝน  ตรีวงศ์
23. เด็กชายอมร   ใจมนต์
24. นายอรรฆพร   ราชตราชู
25. นายอรรถชัย   คลองกระทา
26. เด็กชายอาทิตย์   ขุนภิรมย์
27. นางสาวอาริษษา   แม่นยำ
28. เด็กหญิงเบญจมาศ  เจียสำราญ
29. เด็กหญิงแพรวนภา   ท้าวคำหลง
 
1. นายณัฐพล  อุ่นดีมะดัน
2. นางสาวปพิชญา  จาตุรมหาเทวากุล
3. นายอภิรุจชวัลกร  บุตรศรี
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ศรีวิเศษ
2. เด็กชายวีรภัทร  วิลัย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  พันธ์สำโรง
 
1. นายประยง  กำประโคน
2. นางสาวสุนทรี  หมั่นวาจา
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทาริกา  แว่นกลาง
2. นายปิติภัทร  รักษาศรี
3. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์คำ
 
1. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์  แทนสูงเนิน
 
10 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขวัญมา
2. เด็กหญิงอรนิภา  ช่วยจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงไหม  สีดาวงศ์
 
1. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
2. นางสาวเขมณัฏฐ์  กอสมานชัยกิจ
 
11 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชลิตา  จวนกลาง
2. นางสาวทิพวรรณ  ทองทิพย์
3. นางสาววารี  สวนฉิมพลี
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนิษฐา   จ่าพิชม
2. เด็กหญิงบุญช่วย  สงสระน้อย
3. เด็กหญิงปรางฉัตร  ใจจังหรีด
 
1. นายประจักษ์  ทองแจ่ม
2. นางศุภัชชา  ธนูปกรณ์
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา   อรมูล
2. นางสาวนฤมล   ดอกสันเทียะ
3. นางสาววิภารัตน์   เม้ามีศรี
 
1. นางสาวศศิธร  ธนูปกรณ์
2. นางสาวสุนทรีลักษณ์  แทนสูงเนิน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ทองอินทร์
2. เด็กหญิงปัทมา  พิศนอก
3. เด็กหญิงไหม  สีดาวงศ์
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  บุญหาญ
2. นางสาวพรรณิภา  ไพคำนาม
3. นางสาวสุนิสา  พระสว่าง
 
1. นายประมวล  วุฒิวงศ์งาม
2. นางโชติญา  วุฒิวงศ์งาม