สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ���������������������������������������������-���������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นายสรศักดิ์  เขตต์สูงเนิน
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ฉิมพาลี
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมิตรา  เดินสันเทียะ
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นางสาวนิยตา  สีกำปัง
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  แทวกระโทก
 
1. นายสาธิต  ภักดี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาธิตา  สะเดาทอง
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร