สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 4 1. นางสาวอนงนาฏ  ลาภสูงเนิน
 
1. นางพัชนี  บริบูรณ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 5 1. นายกิตติศักดิ์   คงคำวร
 
1. นางสิรินีย์  ศรีทามาตย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพัทธ์ธิรา  แซ่เลา
 
1. นางสิรินีย์  ศรีทามาตย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายณัฐดนัย  ปอสูงเนิน
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  โคตรสีทา
3. เด็กหญิงอลิษา  ขวัญสูงเนิน
 
1. นางนิภาพร  ยะเจริญ
2. นางชฎา  อินทร์นิมิตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 5 1. นางสาวณิรฌา  ทิพดง
2. นายธนเกียรติ  เครือสูงเนิน
3. นางสาวนิศารัตน์  หวังเจริญมณี
 
1. นางนงนุช  แคร่กระโทก
2. นายสันไชย  ไชยน้ำอ้อม