สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. นางสาววลัยพรรณ  ขอนพุดซา
 
1. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นายกฤษณะ  แดขุนทด
 
1. นางพัชนี  บริบูรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 5 1. นางสาวชลลดา  จันทราศรี
 
1. นางภัทรา  ถินสูงเนิน
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 6 1. นางสาวจุฑาพร  กุ้ยประเสริฐ
2. นางสาววารุณี  นรารัตน์
3. นางสาวศิรินยา  เปียสูงเนิน
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
2. นางพัชนี  บริบูรณ์