สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  ทำนาดี
 
1. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชฎาพร  หอมฟุ้ง
 
1. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงออมทรัพย์  สิทธิเสน
 
1. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายการัณย์  งามสะอาด
2. นายอาชาไนย  ศรีดาจักร์
 
1. นายสาธิต  ภักดี
2. นางจรินทร์  กฤษกลาง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรางคณา  แซ่จ๋าว
 
1. นางอรวรรณ  สิงห์บัว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตดารัตน์  มุ่งลายกลาง
 
1. นางอรวรรณ  สิงห์บัว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 6 1. นายสรศักดิ์  เขตต์สูงเนิน
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ฉิมพาลี
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอภิสิทธิ์  แทวกระโทก
 
1. นายสาธิต  ภักดี
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สมสร้าง
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  รอสูงเนิน
3. เด็กหญิงนันทพร  พรหมมาโนช
 
1. นายสุระชัย  เวียงดินดำ
2. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวกมลทิพย์  เนตรเจริญรัตน์
2. นายภานุพงศ์  มหาโยธี
 
1. นางสาวบำเพ็ญ  แช่มสูงเนิน
2. นายถวิล  อินทร์นิมิตร