สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจิกวิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลักขณา  สุทธโสม
 
1. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจวรรณ  กกสูงเนิน
 
1. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวกาญจนา  อุ่นสมพงษ์
2. นางสาวศศิญา  โชตินอก
 
1. นางพัชนี  บริบูรณ์
2. นางรุ่งทิภา  เมนะรัตน์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอริสรา  แสงรัตน์
 
1. นางอรวรรณ  สิงห์บัว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุมิตรา  เดินสันเทียะ
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 4 1. นางสาวนิยตา  สีกำปัง
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาธิตา  สะเดาทอง
 
1. นางเพชรัตน์  กล่อมสุนทร