สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จงนอก
2. เด็กหญิงปรานต์ศิรี  ภักดีสถิตธรรม
3. เด็กหญิงศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองแก้ว  บัวสาลี
2. นางสาวสาวิตรี  พร้อมจิต
3. นางสาวสุวิมล  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริการน์  นรอินทร์
2. เด็กหญิงปานระพี  ประดิษฐ์
3. เด็กชายศิวกร  ลุยกระโทก
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  รัตนโน
2. นางสาวปราณปริยา  จันทร์วิเศษ
3. นางสาวศิริวรรณ  กรุงรัมย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง