สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  นาดี
 
1. นางสาววรรณภา  ลันไธสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวอารีรัตน์  คำสอน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชาวลี  สำลีเงิน
 
1. นางสาวศศิรดา  พงษ์สิทธิศักดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวชัญญานุช  ศรีวิชา
 
1. นางสาวเจนจิรา  อินภู่
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  พิมล
 
1. นางวันทนีย์  กันสิงห์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชุติกาญจน์  โคตรเสนา
 
1. นางวันทนีย์  กันสิงห์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิรวัฒน์  กุลนอก
 
1. นางจุรีรัตน์  จัดนอก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นายตรีกวิน  สูหา
 
1. นายณฑสัน  คำวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ชัยวงค์
2. เด็กชายภูเบศวร์  โสพันธ์
3. เด็กชายวิษณุ   ระยาย้อย
 
1. นางเอื้อมเดือน  เฮงสวัสดิ์
2. นางเนาวรัตน์  โตประศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธารทิพย์  แสงแดง
2. นางสาวปิ่นประภัสสร  เลื่อมใส
3. นางสาวพัชริดา  ไชยมาศ
 
1. นางสาวณัฐพิมล   ด่านกลาง
2. นางนุสรา  เพ็งพล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายอมรวุฒิก์  ถันลานนท์
2. เด็กชายไชยภัทร  ภิภัทรตระกูลวงษ์
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีพูน
2. นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยยุทธ  ถันลานันท์
2. นายนรพนธ์  ลายมือ
 
1. นางสาวภาวินี  ศรีพูน
2. นางเมตตา  ทับศรีแก้ว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายภีรปวิช  พานนท์
 
1. นางนิตยา  พรมกอง
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 5 1. นายภูตะวัน  พลดงนอก
 
1. นางสาวนิตยา  ภูสำเภา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรักษา
2. เด็กชายบุญญากร  สอนโก่ย
 
1. นายสุวรรณชัย  แก้วหานาท
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวกาญจนาพร  ปักเขตานัง
 
1. นายณัฐพล  ผสมญาติ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรพิมพ์  สีปัตถา
 
1. นางเนาวรัตน์  โตประศรี
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายอัจฉริยะ  คลังทอง
 
1. นางอนงค์  ภูหัวตลาด
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พลทามูล
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  แสงสุรกุล
3. เด็กหญิงสลาลี  ลาดโยค
 
1. นางฐิติตาพร  พุฒขุนทด
2. นางพรทิพย์  เจริญใจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 17 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิดาภา  ช่างทอง
2. นายพงษ์พิทักษ์  พลเรือง
3. นายวีรวัต  ทองเสือ
 
1. นางอุดมศรี  อุตส่าห์
2. นางจวนทิพย์  แสนใจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ภูมิพักทร์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  บัวอำไพ
3. เด็กหญิงสิริกร  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
2. นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวทิพยดา  ทองภูธร
3. นางสาวปิยะมล  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสาธิยา  โคขุนทด
2. นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พิมพ์อุบล
2. เด็กชายชนาธิป  สอนน้อย
3. เด็กหญิงบาหยัน  สียางนอก
 
1. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
2. นางสาวพบพร  จิตรักษา
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติยาพร  ปะวะโต
2. นายบุญญฤทธิ์  บุญค้ำ
3. นางสาวศศิน่า  สีมา
 
1. นายภณ  อัพกาญจน์
2. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรปรียา  แทนรินทร์
2. เด็กหญิงพัชรมัย  พิษพล
3. เด็กหญิงสุชาดา  วิเชียร
 
1. นางวริฎฐา  โคตรพจน์
2. นางสาวสาธิยา  โคขุนทด
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.67 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาพัชร  ท้าวนอก
2. นางสาวมนัญชยา  หาญณรงค์
3. นางสาวอินทิรา  ทันยะเชียงพิน
 
1. นางฐิติตาพร  พุฒขุนทด
2. นางสาวสาธิยา  โคขุนทด
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงมณฑิรา  หลายทวีวัฒน์
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑาวดี  ทวิฤทธิ์
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชกร  บุญลือ
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภิสรา  หรั่งบุญลือ
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิพงษ์  บุษราคัม
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สาวัง
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิพงษ์  บุษราคัม
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิพงษ์  บุษราคัม
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศพัฒน์  สุมงคล
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวุฒิพงษ์  บุษราคัม
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  จิรวงศ์วิชญ์
 
1. นางสาวสุวิมล  ซื่อสัตย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐชยา  สัมฤทธิ์นอก
 
1. นายกฤษฎิ์  ศรีพูน
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  จงนอก
2. เด็กหญิงปรานต์ศิรี  ภักดีสถิตธรรม
3. เด็กหญิงศศิธร  สนสมบัติ
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรองแก้ว  บัวสาลี
2. นางสาวสาวิตรี  พร้อมจิต
3. นางสาวสุวิมล  แก้วดอนรี
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐริการน์  นรอินทร์
2. เด็กหญิงปานระพี  ประดิษฐ์
3. เด็กชายศิวกร  ลุยกระโทก
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนัญชิดา  รัตนโน
2. นางสาวปราณปริยา  จันทร์วิเศษ
3. นางสาวศิริวรรณ  กรุงรัมย์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  แฉขุนทด
2. นางลัดดา  เชื้อฉ่ำหลวง
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติยากร  ลิ้นทะเล
2. เด็กหญิงนันทิดา  สิริวัฒนานนท์
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวธนัชพร  เข็มทอง
2. นางสาวศิรินภา  อุ่มกลาง
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิคม  วุฒิยา
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฉัตรนลินญา  อยู่เย็น
2. นางสาวทักษพร  ศรีฤทธิ์
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิรันด์  สารรัมย์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทินภัทร   ทองดีนอก
2. นางสาววราภรณ์  เกิดนาม
 
1. นายนิรันด์  สารรัมย์
2. นางจิรภา  เซียนพิมาย
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายชนาธิป  หม่ันสระเกษ
2. นายนนทกานต์  ดงอุทิศ
 
1. นายณัฐพงษ์  เจริญปรุ
2. นางจิรภา  เซียนพิมาย
 
56 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลชนก  สุ่มมาตร
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  พุ่มสุวรรณ
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  หาญณรงค์
 
1. นางสุภรัตน์  ศรีบุณยมาลา
2. นางสาวภัทรี  ชั้นกลาง
 
57 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนโชติ  กองทุ่งมน
2. นายศักดา  เกาะด่านนอก
3. นางสาวสุกัญญา  ยวงสูงเนิน
 
1. นางสาวชเนตตี  ภู่ตระกูล
2. นางประไพศรี  หวังค้ำกลาง