สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 10 1. นางสาวอารีรัตน์  คำสอน
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  ภักดีวิวรรธ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวชัญญานุช  ศรีวิชา
 
1. นางสาวเจนจิรา  อินภู่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นางสาวกาญจนาพร  ปักเขตานัง
 
1. นายณัฐพล  ผสมญาติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พิมพ์อุบล
2. เด็กชายชนาธิป  สอนน้อย
3. เด็กหญิงบาหยัน  สียางนอก
 
1. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
2. นางสาวพบพร  จิตรักษา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฑาวดี  ทวิฤทธิ์
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชกร  บุญลือ
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวธนัชพร  เข็มทอง
2. นางสาวศิรินภา  อุ่มกลาง
 
1. นางจิรภา  เซียนพิมาย
2. นายนิคม  วุฒิยา