สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่ สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ชัยวงค์
2. เด็กชายภูเบศวร์  โสพันธ์
3. เด็กชายวิษณุ   ระยาย้อย
 
1. นางเอื้อมเดือน  เฮงสวัสดิ์
2. นางเนาวรัตน์  โตประศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กชายภีรปวิช  พานนท์
 
1. นางนิตยา  พรมกอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรักษา
2. เด็กชายบุญญากร  สอนโก่ย
 
1. นายสุวรรณชัย  แก้วหานาท
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายอัจฉริยะ  คลังทอง
 
1. นางอนงค์  ภูหัวตลาด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐชนิดา  ภูมิพักทร์
2. เด็กหญิงปานตะวัน  บัวอำไพ
3. เด็กหญิงสิริกร  เกี่ยวศรีกุล
 
1. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
2. นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุสุมา  เพชรสุวรรณ
2. นางสาวทิพยดา  ทองภูธร
3. นางสาวปิยะมล  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสาธิยา  โคขุนทด
2. นางสาวอรเกษม  ศรีเวียง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิติยาพร  ปะวะโต
2. นายบุญญฤทธิ์  บุญค้ำ
3. นางสาวศศิน่า  สีมา
 
1. นายภณ  อัพกาญจน์
2. นายมงคล  เปลี่ยนเอก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงมณฑิรา  หลายทวีวัฒน์
 
1. นายเสวต  ขนันไทย
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทินภัทร   ทองดีนอก
2. นางสาววราภรณ์  เกิดนาม
 
1. นายนิรันด์  สารรัมย์
2. นางจิรภา  เซียนพิมาย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายชนาธิป  หม่ันสระเกษ
2. นายนนทกานต์  ดงอุทิศ
 
1. นายณัฐพงษ์  เจริญปรุ
2. นางจิรภา  เซียนพิมาย