สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเก็จมณี  ภูสิลิตร
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปริโพธิ์ตัง
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เต่าทอง
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุศรา  คนรู้
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งคำ
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประจิตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้ววันทา
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่วนสูงเนิน
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายจักรกฤษ  สุขทวี
 
1. นายบุญมี  พนมหอม
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วไพฑูรย์
 
1. นายบุญมี  พนมหอม
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  โสชาลี
2. เด็กชายศุภพัฒน์  เชตุใจ
 
1. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
2. นายบุญมี  พนมหอม
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัสยา  สูหา
 
1. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.5 เข้าร่วม 9 1. นางสาวฐิติยานันท์  สยมชัย
2. เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  สุขประสงค์
3. เด็กหญิงอรอุมา  หลงมาดี
 
1. นางบุษบง  สินธงชัย
2. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกพร  แลบัว
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญโนนแต้
3. เด็กหญิงธนัชญาภรณ์  พูนมากนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดีแป้น
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  มีทรัพย์ทวีกูล
3. เด็กชายตะวัน  ขันทอง
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทองใบ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาทุม
3. เด็กชายอรชุน  แสนภูมิ
 
1. นางสาวนิชาพรรณ  คะลา
2. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์จิรา  กล้าฉุน
2. นางสาวเจนจิรา  กล้าฉุน
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  ขันทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  อุเมมุระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสนดี
2. นางสาวปัญญานุช  อาสานอก
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โพธิ์สอน
2. นางสาวสุพรรษา  โพธิขำ
 
1. นางสาวรำไพ  พงษ์ศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลพิลา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพชร  ดอกสันเทียะ
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรษมน  สายะสนธิ
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นายโชคอนันต์  มูลพิมพ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายอัครเดช  เกษนอก
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดนุพล  ขุนศรี
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  ชัยเสริม
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปานระพี  อาศัยนา
 
1. นางสาวกาญจนา  สรสิทธิ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  จารุพิสิฐไพบูลย์
 
1. นางสาวกาญจนา  สรสิทธิ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศตวรรษ  บุญกิจ
 
1. นางสาวกาญจนา  สรสิทธิ์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  โลไธสง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สวนหนองปลิง
 
1. นางสาวดวงใจ  ใจตรง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  กมลภพ
2. เด็กหญิงปณิดา  บันดิษเสน
3. เด็กหญิงมาริษา  ครูทองอินทร์
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กชายวีรภาพ  ทุ่มนอก
 
1. นางเหมรัศมิ์  ขันติธรรมรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี  พิเศษ