สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจีรนันท์  เต่าทอง
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เชื้อคำฮด
 
1. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัสยา  สูหา
 
1. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 1. นางสาวกนกพร  แลบัว
2. เด็กหญิงจันทกานต์  บุญโนนแต้
3. เด็กหญิงธนัชญาภรณ์  พูนมากนอก
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ดีแป้น
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  มีทรัพย์ทวีกูล
3. เด็กชายตะวัน  ขันทอง
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  โพธิ์สอน
2. นางสาวสุพรรษา  โพธิขำ
 
1. นางสาวรำไพ  พงษ์ศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชาลิสา  โลไธสง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สวนหนองปลิง
 
1. นางสาวดวงใจ  ใจตรง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนพรัตน์  โพธิ์ชัยเลิศ
2. เด็กชายวีรภาพ  ทุ่มนอก
 
1. นางเหมรัศมิ์  ขันติธรรมรัตน์
2. นางสาวสุภาวดี  พิเศษ