สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ประจิตร
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้ววันทา
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดาทอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ต่วนสูงเนิน
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายยศกร  โสชาลี
2. เด็กชายศุภพัฒน์  เชตุใจ
 
1. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
2. นายบุญมี  พนมหอม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์จิรา  กล้าฉุน
2. นางสาวเจนจิรา  กล้าฉุน
 
1. นางสาวธัญชนก  ศรีเภาทอง
2. นางบุษบง  สินธงชัย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชริดา  ขันทอง
2. เด็กชายศตวรรษ  อุเมมุระ
 
1. นางสาวขนิษฐา  แสนดี
2. นางสาวปัญญานุช  อาสานอก
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลพิลา
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กชายอัครเดช  เกษนอก
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงนริศรา  ชัยเสริม
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศตวรรษ  บุญกิจ
 
1. นางสาวกาญจนา  สรสิทธิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐพล  กมลภพ
2. เด็กหญิงปณิดา  บันดิษเสน
3. เด็กหญิงมาริษา  ครูทองอินทร์
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ