สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงเก็จมณี  ภูสิลิตร
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ปริโพธิ์ตัง
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุศรา  คนรู้
 
1. นางสาวพรนภา  พลเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กิ่งคำ
 
1. นางสาวสันชรี  ชัยเสริม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กชายคฑาวุธ  ทองใบ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  นาทุม
3. เด็กชายอรชุน  แสนภูมิ
 
1. นางสาวนิชาพรรณ  คะลา
2. นางสาวอิสรีย์  เรืองธนานุรักษ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพชร  ดอกสันเทียะ
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขเพิ่ม
2. เด็กหญิงวรรษมน  สายะสนธิ
 
1. นางสุภาวดี  หันตุลา
2. นายโชคอนันต์  มูลพิมพ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลลดา  จารุพิสิฐไพบูลย์
 
1. นางสาวกาญจนา  สรสิทธิ์