สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สามพิมพ์
 
1. นางเตือนใจ  วรรณปะโค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวรุ่งนภา  เศษลือ
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันยชนก  ธงอาจ
 
1. นางสุทธินีย์   ปองตี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณภา  แก้วสุโพธิ์
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะพร  ศูนย์กลาง
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศรัญญา  คำพิมูล
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันทิมา  เรืองศักดิ์
 
1. นางเตือนใจ  วรรณปะโค
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายสุเมธ  แฟมไธสง
2. เด็กหญิงอรัญญา  จันทะรักษ์
 
1. นางสุทธินีย์   ปองตี
2. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจันทิมา  บ่าพิมาย
2. เด็กหญิงปัฐมาวดี  มหาสาโร
 
1. นางสุทธินีย์   ปองตี
2. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ  ม่วงสูงเนิน
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพลวัฒน์  ภูมิธิ
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เสริมทรัพย์
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงนภา  พิเมย
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายธีระวัฒน์  จันทร์มณี
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายพันธกานต์  วรรณปะเต
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทำกันหา
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  จันทศร
2. เด็กชายศาสตราวุธ   ทือเกาะ
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์วิเศษ
2. นายสุระศักดิ์  ภูพรรณา
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวพัฒนาวดี  พุทธวงค์
2. นายพัสสน   แก้วสุโพธิ์
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์วิเศษ
2. นายสุระศักดิ์  ภูพรรณา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  กำกระโทก
 
1. นางระวิวรรณ  มหาชัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 7 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  กาดกอง
 
1. นายเฉลิมพล  เถียรสายออ
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  สิมพราช
2. เด็กหญิงปริศรา  ปะวะโข
3. เด็กหญิงปิยะดา  ชัยบัณฑิตกุล
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงศ์
2. นายเกศว์โกมล  ราชวงศ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรชนิดา  จันลา
2. นางสาวสุพรรณี  ผาศิลป์
 
1. นายเกศว์โกมล  ราชวงศ์
2. นายเกศว์โกมล  ราชวงศ์