สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพลวัฒน์  ภูมิธิ
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เสริมทรัพย์
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 7 1. นางสาวดวงนภา  พิเมย
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 9 1. นายพันธกานต์  วรรณปะเต
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทำกันหา
 
1. นายอภิรักษ์  นิราราช