สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบัวลาย สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 7 1. นางสาวรุ่งนภา  เศษลือ
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันยชนก  ธงอาจ
 
1. นางสุทธินีย์   ปองตี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรรณภา  แก้วสุโพธิ์
 
1. นางสุภาพร  มาศงามเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงฐิฆัมพร  จันทศร
2. เด็กชายศาสตราวุธ   ทือเกาะ
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์วิเศษ
2. นายสุระศักดิ์  ภูพรรณา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวพัฒนาวดี  พุทธวงค์
2. นายพัสสน   แก้วสุโพธิ์
 
1. นางจินดารัตน์  จันทร์วิเศษ
2. นายสุระศักดิ์  ภูพรรณา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.66 เงิน 7 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  กาดกอง
 
1. นายเฉลิมพล  เถียรสายออ