สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี สพม. เขต ๓๑ (นครราชสีมา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 34.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ทรวงโพธิ์
 
1. นายอัคคเชษฐ์   แตงโสภา
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.83 ทองแดง 8 1. นางสาวจริยาพร   คงบรรทัด
 
1. นายอัคคเชษฐ์   แตงโสภา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงพฤษนภาร์  สังขีด
 
1. นางสาวสุดาชา   หล่าบรรเทา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวสุทธิชา   เชิญกลาง
 
1. นางสาวชโลธร   เทศสา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงริญญ์รภัส   ภูริเอกวีรพงศ์
 
1. นางสาวอุ้มบุญ  พินทะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 5 1. นางสาวลลิตา  ตินตะสุวรรณ
2. นางสาวอรกัญญา  ไกลกลาง
 
1. นางสาวสุวิมล   นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกานต์ธิดา   มุ่งอ้อมกลาง
2. นางสาวศิริโสภา   ดอกแคกลาง
 
1. นางสาวพรพิสุทธิ์   นารอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวณิชาภัทร  เชิญกลาง
2. นางสาวศิรินญา  ทรัพย์โคกสูง
 
1. นางสาวสุวิมล  นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.65 ทอง 4 1. นางสาวนธิดา   จงฟุ้งกลาง
2. นางสาวอรสิณี   ไผ่โคกสูง
 
1. นางสาวสุพัตรา   สิงหะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 68.34 ทองแดง 5 1. นางสาวทักษพร   ก้ามสันเทียะ
2. นางสาวปิยะดา   ขอโน้มกลาง
3. นางสาววิชญาพร   หุ้นกลาง
4. นางสาวศิริพร   มาหนองหว้า
5. นางสาวสมัญญา   แสงสุข
 
1. นางสาวสุวิมล   นกกลาง
2. MissJin  Yabin
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฉัตรชฎา  แจ่มแจ้ง
2. นางสาวพนิดา   วังศิลป์
3. นางสาวพิมพ์วิภา  เขตนิมิต
4. นางสาวศุภกานต์   ชูกลาง
5. นางสาวอารยา   แสงดี
 
1. นางสาวอัจฉราพร   ภิมุขมาตยา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 41.98 เข้าร่วม 4 1. นางสาวพิชยา  ทองอ้ม
 
1. นางสาวศิริพร   กล้าวาจา
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีธวัช   อินมะดัน
2. เด็กหญิงลลิลทิพย์   สุนทรผอบทอง
 
1. นางมารยาท   เทพกลาง
2. นางสาวนิภาพร  หาญยิ่ง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรินทร์   ชิงเมืองปัก
 
1. นางชุติมา   อินมะดัน